Hem > Ekeby gård

Ekeby gård

Ekeby gård ligger drygt en mil norr om Uppsala i Gamla Uppsala församling och har sedan 1917 drivits av släkten Grandin. Vi, Anders o Lena, är fjärde generationen ägare och brukare. Ekeby gård omfattar 183 ha fördelat på 72 ha åker, 108 ha skog och 3 ha tomt och övrigt. Till detta arrenderas 25 ha åker. Driften består av växtodling, lammproduktion och sedan några år hästuppfödning. Skogen sköts i egen regi med hjälp av Mellanskog och lokala entreprenörer. Växtodlingen och djurproduktionen är kontrollerad av KRAV och för skogen finns en ny grön skogsbruksplan.

Ekeby gård ligger med Uppsala slätten i sydväst och Jälla Storskog i öster. Brukningscentrum finns vid Fyrisån som var vikingarnas och deras förfäders viktiga segelled mellan Gamla Uppsala och Vendel. Järnvägen, som drogs fram på 1800-talet´s senare del och är idag ett dubbelspårigt miljövänligt transportmedel, korsar våra marker. Vid Ekeby kvarn finns ett gammalt vadställe för landtransporter i äldre tider. Idag är väg 290 och E4:an våra viktigaste transportleder. Ekeby gård har Storvreta samhälle som närmaste granne åt ena hållet. 2km söderut vid Fullerö trafikplats på E4:an pågår planering för stora byggnationer. Mellan slätten och storskogen är åkrarna inte så stora och med många åkerholmar av varierande storlek. Här finns naturliga betesmarker med stor variation av träd och buskar. Det finns ganska många fågelarter som trivs här. Ekologisk produktion brukar gynna artrikedomen i floran o faunan, så även här.

Korten är tagen någon gång mellan 1917 och 1920. På kortet syns från vänster: Åke Rand, Nanny Rand som är Anders farmor, dräng , dräng och Adolf Rand. Adolf och Hulda Rand köpte Ekeby gård 1917 och flyttade dit från Tegelsmora prästgård. Barnen, Nanny 10 år och Åke 8 år samt Adolfs föräldrar Anders och Karolina Rand följde också med. Hästarna visades stolt upp redan då. Lagården i bakgrunden med stallet i vänstra delen skadades kraftigt av snömängderna vintern 1969 och revs 1975. 1976 byggdes nuvarande maskinhall och verkstad på samma plats.

Hästuppfödning

Den 28 april 2004 föddes det första fölet på 56 år på Ekeby gård och då startar det som nu kallas EKEBY STUTERI. Mer om detta finns att läsa på sidan Våra Hästar.
Från 2012 drivs hästuppfödningen på Jan-Ers Gård.

Lammproduktion

På gården finns en fårbesättning som nu ägs av Ann Björkenius. Läs mer om dessa på Fårsidan.

Lammproduktion

Växtodling

Växtodlingen har sedan slutet av 70-talet dominerats av utsädesodling för lantmännen. Det har varit ett sätt att få ut mer pengar från samma areal, men kräver mer arbete och noggrannhet än vid odling av foder resp. kvarnvara. Det får inte finnas flyghavre och det måste vara sortrent. Havre får bara innehålla havre och det ska bara vara rätt sorts havre. Det kräver att man håller rent i torken och att man gör rent maskinerna vid byte av sort. 2002 påbörjades omläggning till ekologisk produktion och från skörd 2005 är allt kontrollerat av KRAV. Några av anledningarna till detta var vattenskyddsområde mot Fyrisån, närheten till Storvreta samhälle med kolonilotter ända ut mot åkerkanterna och gång o cykelvägar och busshållplatser med mycket folk i rörelse. D v s svårt att hålla på med växtskydds arbete.

Anders harvar runt en av alla betade åkerholmar med fornlämningar.Här sår Per Grandin, Brunna Gård i Vattholma, en av åkrarna på Ekeby Gård. Med dagens maskinpriser är samarbete nödvändigt och roligt. Det blir lite mer fart också.

Hagarna - Var kommer alla namn ifrån?

Hasselbacken – Skarpan – Gunnars backe – Fårhagen – skifte 21A, B och C – Bröllopshagen. Olika namn på en av våra beteshagar. Hasselbacken och Skarpan hittar man på gamla kartor. Gunnars backe kommer från förra ägaren på ett numera nedlagt och avstyckat jordbruk. Fårhagen är Storvreta´bornas namn på den betesmark som ligger närmast samhället. För oss funkar de inte något vidare med "fårhagen" då vi har 10 hagar till som fåren betar plus några tillfälliga ute på åkrarna som varierar mellan åren. 21A, B och C är benämningar som gäller i stödsystemen för bevarande av betesmarker, EU alltså. Bröllopshagen är vårt nya namn då det firades bröllop där lördagen före midsommar 2007. Här är fullt av fornlämningar och kulturlämningar, bl a syns grundstenar till ett flertal hus. Här växer Ek, Ask, Alm, Oxel, Björk, Sälg, Lönn, Tall och Gran. Det finns ett stort antal Hasselsnår och många Enbuskar. Ogenomträngliga kanter av Slånbär finns också i kanten mellan betesmarken och åkrarna närmast. Höga naturvärden är bara förnamnet. Almsjukan har lämnat stora döda skelett av träd som står 5 till 10 år innan de rasar omkull. De har blivit så många att de flesta måste tas ner ur säkerhetssynpunkt för människor och djur. Askskottsjukan har kommit 2009 så ett flertal askar kommer att tas bort. Resultatet kommer att bli en öppnare betesmark med mer bete för djuren och där Ekarna och Oxlarna blir mer framträdande.

Följ oss på Facebook